Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid der voorwaarden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, mededelingen en overeenkomsten.
De onderhavige voorwaarden prevaleren in geval van strijdigheid boven handelsvoorwaarden van de klant of opdrachtgever. Dit alles tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Aanbiedingen en prijsopgaven.
Aanbiedingen, prijsopgaven e.d. zijn geheel vrijblijvend, evenals onze mededelingen betreffende de uitvoering van diensten. Prijsopgaven vinden plaats op basis van de ten tijde van de opgave geldende prijzen. Levering van goederen en diensten die niet in de prijsopgave zijn genoemd, worden afzonderlijk berekend. Verhoging van de opgegeven prijs, in geval van stijging van de inkoopprijs en andere met de te verlenen dienst verband houdende kosten, zullen worden doorberekend. Indien dit binnen drie maanden na de sluiting van de overeenkomst geschiedt heeft de klant/opdrachtgever het recht om de overeenkomst te ontbinden.

Overeenkomsten.
Overeenkomsten zijn bindend op het moment dat deze mondeling of schriftelijk tot stand zijn gekomen. De levering van diensten geschiedt bij de klant thuis of in de trimsalon, tenzij anders is overeengekomen. Afwijkingen van de afspraken zijn voor rekening en risico van de klant of indirect voortvloeiend kosten.

Overmacht
In geval van overmacht wordt de uitvoering van de overeenkomst opgeschort zolang de toestand van de overmacht de uitvoering belet. Indien de overmacht langer dan veertien dagen aanhoudt, is er een wederzijdse bevoegdheid de overeenkomst te ontbinden. In geval van ontbinding is de klant/opdrachtgever gehouden tot betaling van een vergoeding voor het reeds gepresteerde. Onder overmacht wordt verstaan: elk feit of complex van feiten, liggend buiten de macht van de eigenaar/houder van de trimsalon, die van zodanige ernst of omvang is, dat nakoming van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer kan worden verlangd. Overmacht is mede aanwezig indien de leverancier, om welke reden dan ook, in gebreke is om goederen of diensten te leveren, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de overeenkomst. Voor eventuele schade kan de eigenaar/houder van de trimsalon niet aansprakelijk worden gesteld.

Aansprakelijkheid.
De eigenaar/houder van Poezels Kattenkapper & gedragstherapie is niet aansprakelijk voor enigerlei schade, in welke vorm dan ook.

Garantie.

Garantie strekt niet verder dan tot het verrichten van een gelijksoortige dienst en zal nimmer meer in kunnen houden dan het opnieuw verrichten van het geen ondeugdelijk is verricht.

Reclame.

Reclames terzake van een door Poezels Kattenkapper & gedragstherapie verleende dienst zijn slechts van waarde mits Poezels KattenKapper & gedragstherapie binnen 24 uur van de klacht op de hoogte is gebracht en vervolgens dient de klant binnen 24 uur na melding van de klacht zich met het dier te melden.

Betaling.

Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt de levering van goederen en diensten tegen contante betaling bij aflevering. Bij niet nakomen van deze voorwaarden is de klant van rechtswege in gebreke. In dit geval kan teruggave van het behandelde dier worden geweigerd totdat de klant zijn verplichting tot betaling heeft voldaan. Betaling dient tevens te geschieden in geval de klant niet tijdig, minimaal 24 uur voor de afspraak,  de afspraak annuleert.

De volgende regeling is hierbij van toepassing:

Bij annulering korter dan 24 uur voor het afgesproken tijdstip is 100% van de dienst geldende prijs (volgens de prijslijst van Poezels KattenKapper & gedragstherapie). In geval van niet-tijdige betaling is de eigenaar van de trimsalon gerechtigd zijn vordering te verhogen met een vertragingsrente van 1% per maand, ingaande 30 dagen na levering van de dienst. Indien hij (na sommatie) genoodzaakt is de vordering ter incasso uit handen te geven, zullen zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke incassokosten, geheel voor de rekening van de klant komen. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het in te vorderen bedrag met een minimum van € 25,- een en ander zonder dat voorafgaande sommatie of iets dergelijks is vereist.

Geschillen.

Op overeenkomsten, gesloten met Poezels Kattenkapper & gedragstherapie is Nederlands recht van toepasselijk. De bevoegde rechter is de rechter die de wet daartoe aanwijst.


Toevoeging Algemene Voorwaarden voor Kattengedragstherapie

Artikel 1: Definitie

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7.400 e.v. BW, waarbij de kattengedragstherapeut zich verbindt jegens de klant een gedragstherapeutische behandeling in te stellen ten behoeve van de kat(ten) van die klant.
 2. Gedragstherapeutische behandeling: het opmaken van een anamnese, het stellen van een diagnose, het vaststellen van een therapie en het zo breed mogelijk begeleiden, adviseren en instrueren van de klant inzake de uit te voeren therapie.
 3. Kattengedragstherapeut: degene die in opdracht van de klant een gedragstherapeutische behandeling instelt.
 4. Klant: eigenaar en/of de daartoe gerechtigde aanbieder van de kat in wiens opdracht de kattengedragstherapeut een gedragstherapeutische behandeling instelt
 5. Contractperiode: de overeengekomen duur van de opdracht in de vorm van één of meer vervolgafspraken van vooraf bepaalde tijdsduur.

Artikel 2: Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, welke door de klant zijn gegeven en door de kattengedragstherapeut zijn aanvaard, conform artikel 2 lid 2.
 2. Overeenkomst van opdracht komt tot stand doordat partijen mondeling of schriftelijk een afspraak maken tot het instellen van een gedragstherapeutische behandeling.
 3. Opname in het agenderingssysteem van kattengedragstherapeut geldt inzake de totstandkoming van de overeenkomst tot opdracht als bewijs.
 4. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Door het maken van een afspraak gaat de klant akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 3: Randvoorwaarden

 1. De kattengedragstherapeut staat in voor het onderhouden van zijn/haar capaciteiten, deskundigheid en kennis om de opdracht uit te voeren.
 2. De klant dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, de aanwijzingen van de kattengedragstherapeut op te volgen.
 3. De klant dient, voor zover zijn/haar mogelijkheden het toelaten, tijdens de gedragstherapeutische behandeling gebruik te maken van de door de kattengedragstherapeut voorgestelde hulpmiddelen in verband met de veiligheid van de klant, kattengedragstherapeut en omgeving.
 4. Toezeggingen in welke zin dan ook gedaan door de kattengedragstherapeut worden, indien niet schriftelijk bevestigd, geacht niet te zijn gedaan.
 5. Katten, welke een gedragstherapeutische behandeling ondergaan, worden geacht vrij te zijn van overdraagbare ziekten, schimmels en parasieten.
 6. De kattengedragstherapeut heeft het recht om een opdracht ten aanzien van een aan hem/haar ter behandeling aangeboden kat te weigeren en/of om deze slechts onder bepaalde, nader te specificeren, voorwaarden aan te nemen.

Artikel 4: Tarieven en betaling

 1. Terzake van de uit hoofde van de opdracht door de kattengedragstherapeut te verlenen diensten heeft deze aanspraak op een vergoeding, welke bij overeenkomst van opdracht wordt vastgesteld.
 2. Het tot stand komen van de overeenkomst van opdracht, conform artikel 2 leidt altijd onverkort tot de verplichting tot betaling.
 3. De vergoeding dient op de dag van consult contant betaald te worden of uiterlijk acht dagen na de dag waarop het consult plaatsvindt te zijn voldaan.
 4. Deelbetalingen van de vergoeding voor gedragstherapeutische behandeling dan wel betaling achteraf zijn alleen mogelijk na schriftelijke goedkeuring door de kattengedragstherapeut.
 5. Indien de klant een gemaakte afspraak eenzijdig opzegt, blijft de betalingsverplichting tot stand.
 6. Bij een door gedragstherapeut aanvaarde annulering binnen 5 dagen voor aanvang van de betrokken afspraak, wordt 25% van de vergoeding voor die afspraak in rekening gebracht.
 7. Indien de klant de gemaakte afspraak annuleert in verband met ziekte of overlijden van de kat of andere zaken van overmacht, worden eventueel vooruit betaalde kosten onder inhouding van 10% administratie- en organisatiekosten gerestitueerd.
 8. Indien de kattengedragstherapeut door overmacht of omstandigheden wordt gedwongen een afspraak te annuleren, zal getracht worden de klant daarvan tijdig telefonisch op de hoogte te brengen. Aan het onverhoopt niet ontvangen van bericht van annulering kunnen geen rechten worden ontleend.
 9. Alle kosten, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk, die de kattengedragstherapeut dient te maken tot behoud van zijn/haar rechten met betrekking tot invordering van door klant verschuldigde bedragen komen ten laste van de klant.

Artikel 5: Contractperiode

 1. Verlenging van de contractperiode is mogelijk door het door beide partijen overeenkomen en maken van een vervolgafspraak conform artikel 2. Voor het verlengen van de contractperiode zal een aanvullende vergoeding verschuldigd zijn, die voorafgaand aan de verlenging door de kattengedragstherapeut vastgesteld zal worden.
 2. De overeenkomst van opdracht eindigt van rechtswege na het verstrijken van de contractperiode zonder dat opzegging door één van de partijen is vereist.
 3. Na overeenstemming van partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.

Artikel 6: Tussentijdse beëindiging

 1. Na overeenstemming tussen partijen is tussentijdse beëindiging mogelijk.
 2. Partijen kunnen in ieder geval de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder opgaven van redenen beëindigen indien:
 •  De wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard;
 • De wederpartij (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend;
 • De wederpartij bij kracht van gewezen vonnis wordt veroordeeld tot een (al dan niet voorwaardelijke) vrijheidsstraf, wegens een strafbaar feit; De wederpartij handelt in strijd met het recht.
 • De overeenkomst kan bovendien tussentijds worden beëindigd door
 • een eenzijdige beslissing van de kattengedragstherapeut, indien de kattengedragstherapeut van mening is dat van hem/haar redelijkerwijs niet kan worden gevergd dat de behandeling zal worden voortgezet omdat er geen redelijke kans (meer) is op een beoogd en/of gewenst resultaat;
 • een eenzijdige beslissing van de kattengedragstherapeut indien het vertrouwen tussen de kattengedragstherapeut en de klant op ernstige wijze is verstoord.

3. Indien de overeenkomst op eenzijdig verzoek van de kattengedragstherapeut tussentijds wordt beëindigd dan zal de kattengedragstherapeut, alvorens hiertoe over te gaan, de klant hierover              informeren en zijn/haar motivatie aan de klant uiteenzetten tenzij dit niet of niet tijdig mogelijk is.
4. Indien de overeenkomst voortijdig zal worden beëindigd, dan zal de overeengekomen vergoeding naar rato van de wel reeds uitgevoerde werkzaamheden bij de klant in rekening worden                    gebracht, tenzij er sprake is van ondeelbare werkzaamheden. Zulks ter beoordeling van de kattengedragstherapeut.

Artikel 7: Aansprakelijkheid

 1. Het instellen van een gedragstherapeutische behandeling leidt tot een inspanningsverbintenis van de kattengedragstherapeut tot het leveren van een gedegen en vakkundig advies. De kattengedragstherapeut voert deze werkzaamheden uit naar beste kunnen en met de zorgvuldigheid die van hem/haar mag worden verwacht.
 2. De kattengedragstherapeut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het uitblijven van door de klant gewenst resultaat. Bij het uitblijven van het gewenste resultaat blijft onverkort de betalingsverplichting bestaan.
 3. De kattengedragstherapeut is niet aansprakelijk voor ziekten en/of (vermeende) gebreken, mentaal of fysiek, welke de kat mogelijk oploopt tijdens of ten gevolge van de gedragstherapeutische behandeling.
 4. Deelname door klant aan gedragstherapeutische behandeling gebeurt op eigen risico en verantwoordelijkheid. De klant blijft te allen tijde aansprakelijk voor het gedrag van zijn/haar kat(ten).
 5. Klanten worden geacht een aansprakelijkheidsverzekering voor derden (WAP) afgesloten te hebben, welke ook voor zijn/haar kat geldig is.

Artikel 8: Geheimhouding

 1. De kattengedragstherapeut zal alle hem/haar verstrekte informatie als vertrouwelijk beschouwen voor zover dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. De kattengedragstherapeut zal eventueel gemaakt video- of fotomateriaal niet gebruiken voor andere doeleinden dan de gedragstherapeutische behandeling zonder schriftelijke toestemming van de klant.
 3. De kattengedragstherapeut heeft het recht om verzamelde gegevens van de kat te gebruiken voor statistisch en/of wetenschappelijk onderzoek, ofwel in een publicatie te verwerken, tenzij de klant hiertegen uitdrukkelijke en onoverkomelijke bezwaren kenbaar heeft gemaakt. De kattengedragstherapeut zal zo nodig het voornemen om genoemde gegevens te gebruiken voor onderzoek voorafgaand melden aan de klant.
 4. De kattengedragstherapeut behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden verkregen kennis voor andere doeleinden te gebruiken. Hierbij wordt geen vertrouwelijke of persoonlijke informatie ter kennis van derden gebracht.

Artikel 9: Verwerking persoonsgegevens

 1. Voor zover bij het uitvoeren van werkzaamheden in het kader van de dienstverlening persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt, overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens en Algemene Verordening Gegevensbescherming. Poezels Kattenkapper & gedragstherapie verwijst voor verdere informatie naar de Privacyverklaring​.
 2. In aanvulling op het voorgaande lid 1 merkt de Poezels kattenkapper & gedragstherapie nog op dat er passende technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de van een wederpartij verwerkte persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de huidige stand van de techniek en de aard van de verwerking.

Artikel 10: Eigendom

 1. De kattengedragstherapeut behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten voor die bij het uitvoeren van de opdracht inzake methoden, therapie en hulpmiddelen in de meest brede zin zijn ontwikkeld.
 2. Alle door de kattengedragstherapeut verstrekte rapporten, adviezen, richtlijnen en aanbevelingen zijn uitsluitend bestemd voor gebruik inzake de gedragstherapeutische behandeling en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de kattengedragstherapeut worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 11: Geschillenbeslechting

 1. Voor het overige, niet bepaalde, beslist de kattengedragstherapeut. Deze beslissingen zijn bindend.
 2. Mocht er een geschil ontstaan naar aanleiding van deze algemene voorwaarden, dan komen partijen overeen dat zij zich zullen inspannen dit geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 4. Deze geschillen zullen dan worden voorgelegd aan de arrondissementsrechtbank, waaronder kattengedragstherapeut ressorteert.

Artikel 12: Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing.